Dotazník spokojnosti zákazníkov


Pre neustále zlepšovanie našich služieb si dovoľujeme osloviť Vás krátkym prieskumom Vašich potrieb postrehov a pripomienok. Zaškrtnite prosím vaše odpovede.

1. Som zákazník:
Nový
Pravidelný
Nepravidelný
2. Právna forma:
Fyzická osoba
Právnická osoba
Zástupca samosprávy
3. Využívam služby:
Komunálny odpad
Separovaný zber, nebezpečný odpad
Služby starostlivosti o zeleň, záhradníctvo
Služby lesného hospodárstva
Navštevujem Lesopark
4. Ako hodnotíte rýchlosť vybavenia požiadavky?
Rýchle vybavenie
Pomalšie vybavenie
Pomalé vybavenie
Neviem posúdiť
5. Spokojnosť s kvalitou vyhovenia mojím požiadavkám:
Spokojný
Mierne nespokojný
Nespokojný
Neviem posúdiť
6. Spokojnosť s rýchlosťou a kvalitou reklamácie:
Spokojný
Mierne nespokojný
Nespokojný
Neviem posúdiť
7. Ako hodnotíte spokojnosť s prístupom personálu?
Ochotný, ústretový, príjemný
Menej ochotný, ústretový, príjemný
Neochotný, neústretový, nepríjemný
Neviem posúdiť
8. Spokojnosť s rozsahom služieb:
Výborná
Dostatočná
Nedostatočná
9. Spokojnosť s dostupnosťou služieb:
Spokojný
Mierne nespokojný
Nespokojný
10. Iné postrehy a nedostatky: