foto: Pavol Sás

      Kategórie otázok

- Odpad zo 110-litrových KUKA nádob vyváža spoločnosť EKOS vždy v pondelok a v utorok podľa harmonogramu.
- Intervaly vývozov určujú samolepky na nádobách podľa počtu prihlásených osôb v domácnosti.
- Pre 1- 2 obyvateľov je vývoz uskutočnený každé 4 týždne - červená nálepka.
- Pre 3 - 5 obyvateľov je vývoz uskutočnený každé 2 týždne - žltá nálepka.
- Pre 6 a viac obyvateľov je vývoz uskutočnený každý týždeň - zelená nálepka.

- Pokiaľ obyvateľ mesta SL chce mať častejší vývoz doplatí si poplatok za vývoz v pokladni mesta SL
- Ak obyvateľovi jednorázovo nestačí nádoba na komunálny odpad môže využiť doplnkovú službu : EKOS vrece - biele v ktorej je započítaný aj vývozný poplatok. Ak sa pri zberovej nádobe nachádza takéto vrece jeho vývoz sa realizuje pri každom zvoze odpadov podľa harmonogramu.

Vrecia ktoré nie sú označené logom spoločnosti EKOS sa nezbierajú.

- Predchádzanie vzniku odpadu, znovu používanie a minimalizácia tvorby odpadov je základom pre zníženie resp. nezvyšovanie poplatku za odpad.
- Neefektívnu separáciu zaplatíme všetci - z poplatku za odpad, preto by sme mali do farebných nádob hádzať správne veci, aby dotrieďovanie mohlo prebiehať hladko.
- Čo patrí a čo nie do jednotlivých nádob prezradí aj označenie nádob. Na znížení poplatku sa podieľa aj samostatné kompostovanie bioodpadov v domácnosti.

- Odber sa realizuje v areáli spoločnosti EKOS na Popradskej 24 v čase od 7:00 do 11:30 (po dohode s Ing. Špesom aj v inom čase - pozri kontakty)
- Odoberajú sa kompletné vozidlá s Technickým preukazom (veľký TP + malý TP) rozhodujúce je číslo karosérie tzv. VIN číslo.

Je možné odovzdať aj vozidlo prihlásené v inej krajine (cudzokrajná ŠPZ) - Je potrebné zaplatiť poplatok 115 Eur.

Nie táto služba je výhradne v kompetencii spracovateľa autovrakov a tým je spoločnosť MAVEBA spol.s.r.o. Hanušovce nad Topľou. Bližšie informácie na www.maveba.eu

- Predaj služieb resp. výrobkov sa realizuje v areáli spoločnosti EKOS,spol. s r.o. na Popradskej 24
- Sezónny predaj priesad zeleniny,kvetov, čačiny a smútočných vencov sa realizuje na tržnici v Starej Ľubovni.
- Predaj ostatných výrobkov je realizovaný podľa dohody s vedúcim príslušného strediska.

Platby za služby je možné uhradiť priamo v pokladni (Administratívna budova na Popradskej 24) denne v čase od 7:00 do 11:00 od 12:00 do 15:00. V tomto čase je možné zakúpiť tiež vrecia na separovaný zber a biele vrecia na komunálny odpad.

- Štandardná spaltnosť faktúr je od dátumu vyhotovenia 7 až 14 dní.
- Pri evidencii pohľadávok spoločnosť realizuje služby na základe vopred zloženej zábezpeky - záloha.

Karanténna stanica je v zmysle zákona prevádzkovaná v zadnej časti areálu spoločnosti EKOS. Je určená výhradne pre psy odchytené na území mesta Stará Ľubovňa (neplní funkciu útulku).

Psa je možné osvojiť ak nepatrí tretej osobe (nie je jasne viditeľne označený štítkom alebo tetovaním) - Poplatok za osvojenie je individuálny od dĺžky pobytu pas v karanténnej stanici a od jeho stavu (či bolo nutné ho očkovať atď.) - Ku prevzatiu je potrebné doniesť si vlastný obojok a vodítko. Je možné si osvojiť aj viacerých psov naraz. Spoločnosť si vyhradzuje právo neodovzdať psa pri dôvodnom podozrení, že nebudú naplnené podmienky správneho chovu a starostlivosti o psa.