foto: Pavol Sás

      

NOVINKA - Zber jedlých olejov - RD

Zber olejov od RD - leták

Za vypaľovanie trávy hrozí pokuta do 331 eur

Ak by zákon o ochrane pred požiarmi plošným vypaľovaním trávy alebo porastov porušil podnikateľ, pokuta môže dosiahnuť 16 596 eur, občan môže dostať pokutu do 331 eur. Za porušenie zákona o odpadoch môže občan dostať pokutu 166 eur, podnikateľ opäť 16 596 eur.

Čítať ďalej: Za vypaľovanie trávy hrozí pokuta do 331 eur

Uhlíková stopa a odpady

Uhlíková stopa a odpady

 

 

Do výpočtu uhlíkovej stopy je potrebné zahrnúť aj nakladanie s odpadmi.

 

Európa 2020 je stratégia, ktorá bola prijatá v Lisabone v roku 2010 a zaoberá sa nie len prekonaním krízy v Európe, ale aj odstránením nedostatkov súčasného vývoja Európy. Stratégia Európa 2020 má tri priority, a to:

  • inteligentný rast (hospodárstvo založené na znalostiach a inováciách),

  • udržateľný rast (ekologickejšie a konkurencieschopnejšie hospodárstvo) a

  • inkluzívny rast (hospodárstvo s vysokou mierou zamestnanosti na zabezpečenie sociálnej a územnej súdržnosti).

Prečo Európa potrebuje udržateľný rast?

Jednak preto, že sme príliš závislí na fosílnych palivách (rope, plyne či uhlí), postupne sa znižujú zásoby prírodných zdrojov, neefektívnym a nekontrolovaným spotrebovávaním dochádza k zmene klímy a potrebujeme zvýšiť svoju produktivitu a konkurencieschopnosť voči ostatným veľmociam sveta.

Aby bolo možné hodnotiť pokrok pri plnení zámerov tejto stratégie, stanovilo sa päť hlavných cieľov, ktoré by mala EU dosiahnuť do roku 2020. Ciele sa týkajú piatich oblastí, a to:

  1. zamestnanosť

  2. výskum, vývoj a inovácie

  3. zmeny klímy a energia

  4. vzdelávanie

  5. chudoba a sociálne vylúčenie.

Cieľ „Zmena klímy a energia“ má tri podciele, týkajúce sa zníženia emisií skleníkových plynov o 20 % v porovnaní s úrovňou z roku 1990, získavať 20 % energie z obnoviteľných zdrojov a dosiahnuť 20 %-ný nárast efektívnosti vo využívaní energie. Stratégia v sebe zahŕňa aj iniciatívy, prostredníctvom ktorých by sa ciele mali dosiahnuť.

Stratégia udržateľného rastu sa zakladá aj na vybudovaní konkurencieschopnejšieho nízkouhlíkového hospodárstva (efektívne a udržateľné využívanie zdrojov), ochrane životného prostredia (zníženie emisií, zachovanie biologickej rozmanitosti) či využívaní BAT technológií. Aby sa mohlo prejsť na nízkouhlíkové hospodárstvo, ktoré efektívne využíva zdroje, je potrebné oddeliť hospodársky rast od jeho závislosti na energiách, a to prostredníctvom zníženia emisií CO2, presadzovaním vyššej energetickej bezpečnosti či znížením energetickej náročnosti výrobkov a služieb.

Metóda uhlíkovej stopy

Všetky takéto opatrenia je potrebné mať stanovené na európskej úrovni, aby sa celkový výsledok na tejto úrovni aj prejavil, je ale dôležité začať ich budovať od tých najnižších štruktúr, a to podnikov a občanov samotných. Jedným z nástrojov ako znížiť produkciu skleníkových plynov je aj metóda uhlíkovej stopy. Environmentálne zmýšľajúce spoločnosti si túto metódu už osvojili a využívajú ju ako demonštráciu pokroku.

Čo vlastne znamená „uhlíková stopa“? Je to sumár skleníkových plynov (hlavne CO2, CH4 a N2O) ktoré sú priamo alebo nepriamo uvoľnené do ovzdušia činnosťou jednotlivých firiem alebo aj obyvateľov samotných, prepočítané na CO2 ekvivalent (CO2e). CO2e je univerzálna jednotka, používajúca sa na porovnanie potenciálov jednotlivých skleníkových plynov prispievať ku globálnemu otepľovaniu.

Uhlíkovú stopu je možné počítať na rôznych úrovniach, od globálnej, cez úroveň štátov, regiónov, miest až spoločností a jednotlivcov, ale taktiež na úrovní výrobkov či služieb. Uhlíková stopa teda definuje sumu skleníkových plynov, ktoré boli vyprodukované pri činnosti spoločnosti, výrobe produktu alebo každodenných činnostiach obyvateľa, dá sa povedať, že je merítkom dopadu ľudskej činnosti na životné prostredie.

Uhlíková stopa slúži k výberu tých činností alebo produktov, ktoré majú menší dopad na životné prostredie. Pre spoločnosti je uhlíková stopa nástroj zviditeľnenia environmentálnych vlastností svojich výrobkov alebo služieb.

Výpočet uhlíkovej stopy

Výpočet pre výrobky a služby je sofistikovanejší ako pre bežných občanov a práve v tomto prípade sa vo výraznejšej miere ukazuje nejednoznačnosť definícii a určenia hraníc životného cyklu. Existujú rôzne štandardy zaoberajúce sa uhlíkovou stopou, podľa ktorých je možné ju stanoviť, ako napríklad GHG Protokol alebo PAS 2050, ktorý je založený na BS EN ISO 14 0440 a BS EN ISO 14 044.

Pre výpočet uhlíkovej stopy jednotlivca sú napríklad potrebné informácie o ročnej spotrebe energií (teplo, elektrická energia), ovplyvnené aj podielom energetických zdrojov z ktorých boli energie vyrábané.

Pri výpočte uhlíkovej stopy spoločnosti alebo produktu, sa zdroje skleníkových plynov rozdeľujú na priame emisie, nepriame emisie z energie a ďalšie nepriame emisie.

Priame emisie predstavujú činnosti, ktoré podnik sám kontroluje a emisie sú uvoľňované priamo do ovzdušia. Patria sem napríklad emisie z kotlov v podniku, emisie z firemných automobilov či emisie z priemyselných procesov. Nepriame emisie z energie sú zo zdrojov, ktoré podnik priamo nekontroluje, ako napríklad emisie spojené so spotrebou nakupovaných energií (elektriny, tepla,...), ktoré nevznikajú priamo v podniku, ale sú dôsledkom jeho aktivít. Ďalšie nepriame emisie sú následkom aktivít podniku, ktoré vznikajú zo zdrojov mimo kontrolu podniku, ako napríklad služobné cesty lietadlom alebo zneškodňovanie odpadov na skládkach odpadov.

Pri určovaní uhlíkovej stopy produktu sa berie do úvahy celý životný cyklus produktu, tzv. LCA (Life Cycle Assessment), od spotreby prírodných zdrojov, cez samotnú produkciu výrobku, jeho distribúciu, využitie spotrebiteľom až po samotné zneškodnenie alebo recykláciu. Len jednoduchou zmenou z primárnych surovín na sekundárne, recyklované, suroviny alebo zabezpečením recyklácie produktu si vie firma znížiť svoju uhlíkovú stopu.

Prečo je výhodné pre spoločnosť stanoviť si svoju uhlíkovú stopu?

Dôvodov je hneď niekoľko: úspora nákladov – identifikácia, ktorá časť aktivít spotrebuje najviac energií a kde by bolo možné náklady znížiť, úspora nákladov vedie k rastu konkurencieschopnosti a tým pádom k možnému rozšíreniu biznisu, taktiež budete atraktívnejší pre svojich odberateľov a budete mať výhodu oproti konkurencii, zlepšite si postavenie v očiach spotrebiteľov, znížite emisie skleníkových plynov produkovaných spoločnosťou.

Postup výpočtu sa môže rozdeliť do 5 krokov. V prvom kroku sa vytvorí tzv. procesná mapa, kde sa, napríklad v prípade výrobku, identifikujú všetky materiály, aktivity a procesy, ktoré sa zúčastňujú na celom životnom cykle daného produktu. Je dôležité mať stanovenú „funkčnú jednotku produktu“ na ktorú sa bude vzťahovať uhlíková stopa (1 kg alebo 1 t výrobku, 1 kus výrobku).

Následne sa stanovia hranice, aká časť podnikania sa zahrnie do výpočtu alebo aká časť výrobného cyklu. Mali by tu byť zahrnuté všetky emisie, či už priame alebo nepriame. Do týchto hraníc sa napríklad nezahrňujú ľudské zdroje alebo transport zákazníkov.

Ďalším krokom je zber údajov (vstupné a výstupné materiály, použitá energia, transport, ...) a následne prevod týchto aktivitných dát z predchádzajúceho kroku na emisie skleníkových plynov pomocou emisných faktorov. Posledným, dobrovoľným, krokom je určenie nepresností a návrh opatrení na zníženie emisií. Môžeme si to demonštrovať na príklady výroby croissantov.

Do výpočtu uhlíkovej stopy sa zahrnú dáta o surovinách, samotnej výrobe, distribúcii, spotrebe a následne zneškodnenia. Dáta o surovinách budú obsahovať údaje o transporte pšenice a následnej výrobe múky z nej a transportu do závodu na výrobu croissantov ako aj nakladanie s odpadom zo spracovania. Údaje o výrobe obsahujú informácie o procesoch súvisiacich s pečením výrobkov, balením a nakladaním s odpadom z výroby.

Distribúcia môže v sebe obnášať údaje o transporte do distribučných centier a následne k samotným obchodníkom ako aj procesy spojené s uskladnením výrobkov. Spotreba výrobkov zahŕňa procesy uskladnenia u zákazníka, napríklad ohrev výrobku v mikrovlnnej rúre alebo uskladnenie v chladničke. Zneškodnenie obsahuje procesy nakladania s odpadom z výrobkov, ako transport do zariadenia na zhodnotenie/zneškodnenie a samotné nakladanie s týmto odpadom.

Na základe uhlíkovej stopy si teda vie spoločnosť zadefinovať jednotlivé články v reťazci procesov, ktoré spotrebujú najviac energií a následne môže aplikovať opatrenia na zníženie tejto spotreby. Výsledok sa prejaví nie len v znížení nákladov, ale aj výhodami voči konkurencii, stanú sa atraktívnejšími či už pre odberateľov alebo spotrebiteľov. Malými postupnými krokmi na lokálnej úrovni sa nám ľahšie podarí dosiahnuť ciele, ktoré sme si stanovili na národnej či európskej úrovni a tak aj ciele a priority stratégie 2020 budú môcť byť ľahšie dosiahnuteľné.

Treba na to už použiť len správne podporné mechanizmy a nástroje.

Autor : Mgr. Alexandra Grgulová | NATUR – PACK, a.s.

zdroj:http://www.odpady-portal.sk/Dokument/101827/uhlikova-stopa-a-odpady.aspx

EKOS Stará Ľubovňa sprevádzkoval KOMPOSTÁREŇ

Pre všetkých obyvateľov mesta Stará Ľubovňa je od mesiaca apríl otvorená KOMPOSTÁREŇ, ktorá sa nachádza za objektom čistiarne odpadových vôd na ulici Jarmočnej (pri fialovej benzínke).

KOMPOSTÁREŇ je otvorená v pracovné dni od 7:00 do 14:00 hodiny a mimoriadne bude otvorená počas jarného upratovania v sobotu od 08:00 do 14:00 hodiny.

Na KOMPOSTÁREŇ je možné doviezť oddelene všetky biologicky rozložiteľné odpady  produkované v domácnosti vrátane varených zvyškov stravy a použitých jedlých olejov uzavretých v PET fľašiach.

Pracovníci spoločnosti  EKOS tieto odpady odvážia, zaevidujú a postarajú sa o ich bezpečné zneškodnenie alebo zhodnotenie.

Odber týchto biologicky rozložiteľných zložiek tvoriacich až 30% podiel TKO je bezplatný a bioodpady budú prevzaté za podmienky, že budú jednotlivé zložky dostatočne oddelené, v rámci skupín. 

Skupiny odpadov ktoré od Vás na kompostárni prevezmeme:

1. konáre, piliny, hobliny, kôru,

2. odpadovú zeminu z výkopov, kamenitú zeminu, starú črepníkovú zeminu, hnoj hospodárskych zvierat, podstielku,

3. kosenú trávu, burinu, seno, nepoužiteľnú slamu, mach, mačinu z trávnikov

4. odpadové drevo, drevené okenné rámy- bez kovaní, dvere bez kovaní, drevený nábytok- masív, papier, kartón, debničky

Vyprodukovaný substrát bude použitý na účely úpravy zelených plôch v meste Stará Ľubovňa.

Veríme, že týmto krokom prispejeme k zlepšeniu stavu životného prostredia a tiež ku skrášleniu verejných priestranstiev v meste Stará Ľubovňa.

 

UPOZORNENIE - Bioodpady

Biodpady (konáre, tráva, burina, zemina, šupy z ovocia, popol) vhadzujte do kontajnerov označených BIOODPADY.

Požičanie elektrických drvičov na konáre

Ponúkame požičanie elektrických drvičov na konáre do priemeru 4 cm. Podrobnejšie informácie nájdete v príslušných cenníkoch.

Spustenie nového webportálu

1.2.2013 sme pre Vás - našich klientov oficiálne spustili nový webový portál, kde si budete môcť prečítať všetky aktuálne informácie z našej oblasti. Tešíme sa na staronovú i novú spoluprácu a uvítame vaše podnety a návrhy. Zároveň sa nezabudnite zúčastňovať našich ankiet, lebo každý názor je dôležitý a to nám pomôže sa neustále zlepšovať k  spokojnosti všetkých. S pozdravom Váš team pracovníkov Ekos spol. s r. o. .