foto: Pavol Sás

      

EKOS Stará Ľubovňa sprevádzkoval KOMPOSTÁREŇ

Pre všetkých obyvateľov mesta Stará Ľubovňa je od mesiaca apríl otvorená KOMPOSTÁREŇ, ktorá sa nachádza za objektom čistiarne odpadových vôd na ulici Jarmočnej (pri fialovej benzínke).

KOMPOSTÁREŇ je otvorená v pracovné dni od 7:00 do 14:00 hodiny a mimoriadne bude otvorená počas jarného upratovania v sobotu od 08:00 do 14:00 hodiny.

Na KOMPOSTÁREŇ je možné doviezť oddelene všetky biologicky rozložiteľné odpady  produkované v domácnosti vrátane varených zvyškov stravy a použitých jedlých olejov uzavretých v PET fľašiach.

Pracovníci spoločnosti  EKOS tieto odpady odvážia, zaevidujú a postarajú sa o ich bezpečné zneškodnenie alebo zhodnotenie.

Odber týchto biologicky rozložiteľných zložiek tvoriacich až 30% podiel TKO je bezplatný a bioodpady budú prevzaté za podmienky, že budú jednotlivé zložky dostatočne oddelené, v rámci skupín. 

Skupiny odpadov ktoré od Vás na kompostárni prevezmeme:

1. konáre, piliny, hobliny, kôru,

2. odpadovú zeminu z výkopov, kamenitú zeminu, starú črepníkovú zeminu, hnoj hospodárskych zvierat, podstielku,

3. kosenú trávu, burinu, seno, nepoužiteľnú slamu, mach, mačinu z trávnikov

4. odpadové drevo, drevené okenné rámy- bez kovaní, dvere bez kovaní, drevený nábytok- masív, papier, kartón, debničky

Vyprodukovaný substrát bude použitý na účely úpravy zelených plôch v meste Stará Ľubovňa.

Veríme, že týmto krokom prispejeme k zlepšeniu stavu životného prostredia a tiež ku skrášleniu verejných priestranstiev v meste Stará Ľubovňa.